רקח אשונ תא חתפל הרטמל ונמש 1989 זאמ ,הנכות לגילב תרבחב ונא
.תירבעה הפשב תידוהיה (היגולאינג) החפשמה תודלות
זאמו ,1989 רבוטקוא תליחתב העיפוה החפשמה תנכות לש הנושאר הסרג
להק ,םכמ תועיגמה תושקבו תויחנהל םאתהב התוא חתפל םידקוש ונא
.הנכותה ישמתשמ

.ילש החפשמה לש הכרעהה תסרג תא !!!םניח – ןויסינ תסרג ףדמ ודירוה
.םילק םייוניש םע ,הנכותה לש האלמ הסרג איה תאז הסרג
.ילש החפשמה תנמזה ףדב ורקב ילש החפשמה תנמזהל
םירושקה ,ףקותבש םיעצבמה לכ לע ןכדעתהל ןתינ םיעצבמ ףדב
.הנכות לגילב לש םירחא םירצומב וא ילש החפשמהב
תונשי תואסרג ישמתשמלו ,תורחא תונכות ישמתשמל דחוימ ריחמ)
(…ילש החפשמה לש
םהידעצ תא םיליחתמה םישנאל םידעוימ םישרוש טקיורפ לש םיפדה
.תיתחפשמה הירוטסיהה לש אלפומה םלועב םינושארה
םישרוש טקיורפב םיפתתשמה םידימלתל םג ורזעי הלא םיפד
.ןיסחויה תונליא תורחתב וא
.תידוהי היגולאינגל תירבעב הנושארה הנכותה תא גיצמ ילש החפשמה ףד
.ילש החפשמה לש תוירקיעה תולוכיה תא הגיצמ תוירקיע תונוכת
תונושה תונוכתה לש תטרופמ הנומת תנתונ תונוכתה טוריפ
.ילש החפשמה לש
דירוהל ילבמ ,הנכותה לש הגצהב תופצל ןתינ הנכותה תמגדה ףדב
.ךלש בשחמל התוא
ישמתשממ ולבקתהש תוצופנה תולאשה תא גיצנ תוצופנ תולאש ףדב
.תומיאתמה תובושתה תאו ,ילש החפשמה
.ילש החפשמה לש תונושה תואסרגה תעפוה תא תראתמ הירוטסיה ףד
לש הליעי הלעפהל םיישומיש םיפיט רפסמ םיעיפומ םיפיט ףדב
וחלשיש םיניינעמה םיפיטה תא ןאכ גיצהל חמשנ .ילש החפשמה
.ילש החפשמה ישמתשממ
הנכות לגילב לא ינורטקלא ראוד תחילש רשפאמ םיגאב חוויד ףד
.ילש החפשמהב שומישה ןמזב םתלקתנש תויעבה טוריפ םע
.ולאכ הברה ןיאש הווקת ונא
תויורשפא לע רבסה חלשנ וא ,הב לפטנו ,הרעה לכ לבקל חמשנ
.היעבב לופיטל
.הנכות לגילב תרבח לש םינושה םיתורישהו םירצומה תא הגיצמ םירצומ
וא ילש החפשמהב םירושקה םימוסרפהמ קלח הגיצמ תונותיע יעטק
.םינשה ךשמב תונותיעב ועיפוהש ,הנכות לגילב תרבחב
תינכט הכימת תלבקל םיכרדה תא תטרפמ תינכט הכימת ףד
.ילש החפשמהב שומישב
ונתרבח לש תוליעפה ימוחת תא הגיצמ הנכות לגילב לע
םיצור םתייהו ,םכיניעב ןה אצומ רתאה) .ונתיא תורשקתהה תויורשפאו
(…םכלשמ רתא םכל םיקנ ונאש
םיישומיש טנרטניא ירתאל (םיקניל) םירושיק ואצמת םירושיק ףדב
!ותוא וסנ .םירחא םיניינעמ םיאשונו ,היגולאינג אשונב
.ןצחלה לע וצחל אנא תירבע םיאור אל םא

.םינימה ינשל דעוימ הז רתא
הגוהנ רתאה ןכות בתכנ הב רכזה ןושל
.דבלב םוקמב ןוכסח ימעטמםישרוש טקיורפ !!!םיעצבמ !!!םניח-ןויסנ תסרג ילש החפשמה
הנכותה תמגדה ילש החפשמה תנמזה תונוכתה טוריפ תוירקיע תונוכת
םיגאב חווד םיפיט הירוטסיה FAQ's תוצופנ תולאש
םירושיק הנכות לגילב לע תינכת הכימת תונותיע יעטק םירצומ
Privacy Statement Legal Info תירבע האור אל רשק רוצ ונתבותכ

© Copyright 1998-2002, Beligal Software. All rights reserved.