!שדח
'ישאר ךסמ - ילש החפשמה' רוטילקת
הסרגל קרו ךא םיאתמ 'ישאר ךסמ - ילש החפשמה' רוטילקת
!ילש החפשמה תנכות לש 4.0

:ללוכ רוטילקתה
.ישאר ךסמ תנכות .א
ילש החפשמהב שומישה לע טרופמ רבסה תללוכה תגצמ .ב
.הנכותל םינורחא םינוכדע .ג

:'ישאר ךסמ - ילש החפשמה'ב עצבל ןתינש תולועפה ןלהל

ילש החפשמה תגצמ
,'ילש החפשמה' תנכות תולוכי תא הגיצמ
,'ילש החפשמה' תלעפהב הכירדמ
.'ילש החפשמה' תרזעב םישרוש טקיורפ תנכהב הכרדה תנתונ

ילש החפשמה תלעפה
.'ילש החפשמה' תנכות לש הרישי הלעפהל תשמשמ וז הלועפ

(הז רתא) הנכות לגילב רתאל הרישי הסינכ

הנכות לגילבל ינורטקלא ראוד חולשמ
.הנכות לגילבל ינורטקלא ראוד תחילש תרשפאמ

ילש החפשמה תנכותל םינורחא םינוכדע
XP תונולחב 'ילש החפשמה' תנכות תלעפהל םישורדה םינוכדעה לכ
.םירבסה ללוכ

:ישאר ךסמ - ילש החפשמה תשיכרל תויורשפא

.(חולשמ ימד ללוכ אלו מ"עמ ללוכ ריחמה) ח"ש 29.00 - הנכותה ריחמ
.הנמזהה תלבקמ םוי 21 ךות חולשמ
'ישאר ךסמ - ילש החפשמה' תא ןימזהל ולכוי הנכות לגילבב םימושר תוחוקל
.ךשמהבש הנמזהה חולשמ י"ע
.ספדומ םושיר ףד םג ,הנמזהל ףסונב וחלשי םימושר אל תוחוקל
:האבה ךרדב השענ םושיר ףד תקפה
.'ילש החפשמה' תנכות תא לעפה .1
.<הרזע> רחב ישאר טירפתב .2
<ילש החפשמה םושיר> רחב <הרזע>הנשמ טירפתב .3
ירוקמה רוטילקתה רשאכ קרו ךא תושעל תנתינ םושיר ףד תקפה !בל םיש אנא
!םירוטילקתה ןנוכב חנומ 'ילש החפשמה' לש

הנמזה

!ינורטקלא ראודב אלו ליגר ראודב הנמזהה תא חולשל שי
(הלמלש תבותכל ותוא חלשו אלמ ,ןפדפדה תרזעב הז ףד ספדה)

(לארשי ,42823 ןרוצ 581 .ד.ת ,הנכות לגילב :תבותכל חולשל אנ) :הנכות תנמזה .א
.'ישאר ךסמ - ילש החפשמה' רוטילקת תא ה/ןימזמ ינא
ח"ש 39.00 :םוכסב ילש (סרנייד וא) הזיוה סיטרכ תא ובייח אנא /ק'ש ב"צר
.(חולשמ ללוכ) דחא קתוע רובע -
.הנכות תליבח לש קתוע לכל ח"ש 10 חולשמו לופיט

:(םייטנוולרה תומוקמה לכ תא אלמל אנ) ןימזמה יטרפ .ב
______________________________________________:החפשמ םש
________________________________________________:יטרפ םש
___________________:ז"ת
_______________:קנב ______________________:'סמ ק'ש
_____________:ןובשח _________:ףינס
_______________:'סמ _____________________________:'חר :תבותכ
_______________:דוקימ _____________________________:בושי/ריע
_________________________________________________:םינופלט

______________________________:המיתח _______________:ךיראתםישרוש טקיורפ !!!םיעצבמ !!!םניח-ןויסנ תסרג ילש החפשמה
הנכותה תמגדה ילש החפשמה תנמזה תונוכתה טוריפ תוירקיע תונוכת
םיגאב חווד םיפיט הירוטסיה FAQ's תוצופנ תולאש
םירושיק הנכות לגילב לע תינכת הכימת תונותיע יעטק םירצומ
Privacy Statement Legal Info תירבע האור אל רשק רוצ ונתבותכ
© Copyright 1998-2002, Beligal Software. All rights reserved.